Vedtægter

Vedtægter for Herning og Omegns Sirdueklub

Stiftet d. 28. november 1934


Det er Herning og Omegns Sirdueklubs formål at skabe  gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke duesporten og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til duesporten.


Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 7 medlemmer. Formanden og kasseren vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, således at de ikke er på valg samme år.

Den øvrige bestyrelse vælges ligeledes for to år ad gangen, således at to medlemmer er på valg samtidig med formanden, og 3 medlemmer er på valg samtidig med kassereren.

Generalforsamlingen vælger to suppleanter for bestyrelsen.

Formanden repræsenterer foreningen, fører korrespondancen, opbevarer foreningens arkiv m. m.

Kassereren fører foreningens kassebog og medlemsliste. Kassereren sørger for kontingentindbetalingerne samt andre fordringer, som klubben måtte have, samt udbetaler regninger.

Foreningens midler indsættes i bank eller sparekasse på en så fordelagtig måde som muligt. Der må kun være et beløb i kassen i størrelsesorden, der er nødvendig for den daglige drift.

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer for to år ad gangen, de afgår skiftevis. De vælges en revisorsuppleant.

Bestyrelsen vælger selv sin sekretær og pokalforvalter på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Sekretæren fører en beslutningsprotokol, hvori han/hun indfører de beslutninger, der træffes på bestyrelsesmøderne.

Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde at de bestyrelsesmedlemmer, der har været til stede.

Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.

Man kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, hvis man er personlig til stede.

Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte et udvalg, der tager sig af særlige opgaver, så som udstillinger, kontakt til juniorer m. m.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretnigsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst fem af dets medlemmer, heriblandt formanden er til stede.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

    2. Regnskabsår.

Regnskabsåret følger kalenderåret

    3. Medlemmer.

Enhver racedueopdrætter eller interesseret kan blive medlem af foreningen. Indmeldelse sker til formanden eller kassereren. Udmeldelse ligeledes. Ved kontingentrestance kan et medlem slettes af foreningen.

Æresmedlemmer udnævnes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.

Eksklusion af et medlem kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 stemmer herfor.

    4.Generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes senest ved udgangen af februar måned.

Indkaldelse til generalforsamlingen foretages med mindst 14 dages varsel.

Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

Valg af dirigent.

Bestyrelsens beretning.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

Valg af formand/ kasserer.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Valg af bestyrelsessuppleanter

Valg af revisor

Valg af revisorsuppleant.

Fastsættelse af kontingent.

Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde mindst 4 dage før generalforsamlingen afholdes.

Fastsættelse af stadepenge til klubbens lokaludstilling.

Eventuelt.

Valg og afstemninger foregår skriftligt, hvis blot et af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.

Afstemningerne afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

På generalforsamlingen afgøres spørgsmål vedrørende udstilling samt valg af dommere til klubbens lokaludstilling.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal, når den er lovlig indvarslet.

Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst en femtedel af skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal holdes fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m. m. gælder de samme bestemmelsersom for den ordinære generalforsamling.

Vedtægtsændring.

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3.af de afgivne stemmer er for forslaget.

Foreningens opløsning.

Bestemmelsen om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 3/4. af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes formue, herunder eventuelt løsøre og fast ejendom,skal fordeles.

Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til velgørende eller almennyttige formål, der ligger i tråd med foreningens formål.


Senest ændret i 2008.

Alfred Kirk, Jens Peter Madsen, Søren Nyboe, Ove Riis, Kresten Damgård, Lars Chr.Nielsen, Jens Ekmann.